+36/1 312 53 47 HU | EN

Utazási szerződés

1. Az AGRATRAVEL Kft. által szervezett utazásokra a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.), az utazási szerződésről szóló 281/2008. (XI.28.) Korm. Rendelet ( a továbbiakban: R.), a 2009/LXXVI. törvény a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól, a 213/1996. (XII.23.) Korm. Rendelet az utazásszervező és -közvetítő tevékenységről, továbbá az e szerződésben foglaltak az irányadók.

2. Az AGRATRAVEL Kft. (AGRATRAVEL Utazásszervező Kft. – székhely, telephely és levelezési cím: H–1088 Budapest, Múzeum u. 9., telefonszám: 06-1-473-1376, e-mail: info@agra.hu, honlap: www.agra.hu, a Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróság nyilvántartásában cégjegyzékszám: Cg.01-09-732280, adószám: 13380333-2-42) és az Utas között az R. szerinti szerződés az utazás írásban való megrendelésével vagy arra való írásos kötelezettség vállalással (kézzel, e-mailben vagy faxon), illetve a jelentkezés nyilvántartásba vételével és az előleg befizetésével jön létre.
Az utazási szerződés függetlenül attól, hogy az utazási szolgáltatásokat az utas valamely harmadik személy javára rendeli meg, illetve, hogy az utas a harmadik személy vonatkozásában rendelkezik-e képviseleti jogosultsággal, az utazási szerződés az utazásszervező és az utazási szerződést aláíró személy között jön létre. A kötelezettségek az aláírót terhelik és a jogok a harmadik személyt illetik meg.

3. Az adott utazás időtartamát, az egyes részszolgáltatások meghatározását és minőségét az AGRATRAVEL Kft. által az adott utazásra vonatkozóan kiadott utazási ajánlat tartalmazza. Az utazási ajánlatban, a részletes utazási programban és az utastájékoztatóban foglaltak a szerződés elválaszthatatlan részét képezik, különös tekintettel a részvételi díjban benne foglalt programokra és a részvételi díjban nem szereplő külön felszámításra kerülő díjakra.
A szerződésben szereplő utazási ajánlatban történő változásról az AGRATRAVEL Kft. írásban köteles tájékoztatni az utast.

4. Az utas az utazás megrendelésével egyidejűleg részvételi díj előleget fizet. A fizetendő részvételi díj előleg az utazás kedvezmények nélküli programárának 40%-a. A megfizetett előleg garantálja, hogy az ily módon lefoglalt helyeket az utazási iroda más utasnak nem értékesíti. A teljes programár és a megrendelt kapcsolódó szolgáltatások teljes díja megfizetésének határideje az utazás megkezdése előtt 30 nappal esedékes. Ha az utas a szerződéstől legkésőbb az utazás megkezdése előtt 61 nappal eláll, akkor a befizetett összeget visszakapja.
Ha az utas a saját érdekkörében felmerült okból áll el, köteles az utazásszervezőnek a részvételi díj százalékában kifejezett bánatpénzt fizetni az alábbiak szerint: az utazás megkezdését megelőző 60–35 nap, szálláshely (apartman) igénybevétele esetén 60 – 45 nap közötti elállás esetén a teljes részvételi összegre vetített 10%-át; 35 (illetve szálláshely igénybevétele esetén 45)–16 nap közötti elállás esetén a teljes részvételi összegre vetített 70%-át; 15–0 nap közötti elállás esetén a teljes részvételi összegre vetített 100 %-át.
Ha az utazási szerződés az utazás megkezdése előtt 60 napon belül kerül megkötésre, az utast elállása esetén ugyanezen fizetési kötelezettség terheli, ugyanezen határidők figyelembevételével. Az utazási szerződésben 60 napnál korábbi határidő csak akkor határozható meg, ha a külföldi közreműködő az elállásra 60 napnál korábbi határidőt kötött ki.

5. Áraink 310 Ft/EUR és 275 Ft/USD árfolyamig érvényesek. A megjelent repülőtéri illetékek az árfolyam ingadozásoknak megfelelően változhatnak. Bel- vagy külföldi hatósági árváltozás, a repülőjegy árának megváltozása, az egyes szolgáltatásokkal kapcsolatos adó, illeték mértékének időközi változása, vagy a külföldi szolgáltatóval kötött szerződésben szereplő deviza forintárfolyamának időközi változása miatt az AGRATRAVEL Kft. a részvételi díjat az utazás megkezdése előtt legkésőbb 20 nappal felemelheti. A díjemelés indokát és mértékét az iroda az utassal írásban közli.

6. Az utas jogosult az utazási szerződésben megjelölt utazásban való részvétel jogát harmadik személy részére engedményezni. Az utas köteles erről az AGRATRAVEL Kft.-t haladéktalanul értesíteni. Az engedményezést megelőzően keletkezett szerződéses kötelezettségekért és az engedményezésből eredő igazolt többletköltségekért az engedményező és az engedményes egyetemlegesen felel. Az utas olyan személyre engedményezheti az utazásban való részvétel jogát, aki megfelel az utazási szerződésben meghatározott utazási feltételeknek. Abban az esetben, ha az utazás célországába való belépéshez vízumra van szükség, az engedményezés legkésőbb olyan időpontban történhet meg, hogy a vízum megszerzéséhez a még hátralévő idő elegendő legyen. Amennyiben a vízum megszerzésére, vagy a repülőjegy megszerzésére/átíratására a hátralévő idő már nem elég, erről az AGRATRAVEL Kft. tájékoztatja az utast, és ebben az esetben az engedményezéshez az AGRATRAVEL Kft. nem köteles hozzájárulni.

7. Az AGRATRAVEL Kft. legkésőbb az utazás megkezdése előtt 20 nappal írásban tett nyilatkozattal elállhat az utazási szerződéstől. Ha az AGRATRAVEL Kft. nem az utas érdekkörében felmerült okból áll el az utazási szerződéstől,
a) Az utas az eredetivel azonos vagy magasabb értékű helyettesítő szolgáltatásra tarthat igényt, ha ennek nyújtására az utazási vállalkozónak lehetősége van. Ha a helyettesítő szolgáltatás az eredetinél alacsonyabb értékű, az utazási vállalkozó köteles a díjkülönbözetet az utasnak megtéríteni.
b) Ha az AGRATRAVEL Kft. az a) pont szerinti helyettesítő szolgáltatás nyújtására nem képes, vagy az utas a neki felkínált helyettesítő szolgáltatást nem fogadja el, az utas követelheti a teljes befizetett díj után az utazási szerződés megkötésétől számított időre az érintett naptári félévet megelőző utolsó napon érvényes jegybanki alapkamattal megegyező mértékű kamat megfizetését. Ha az utazási vállalkozó nem az utas érdekkörében felmerült okból áll el az utazási szerződéstől, a fentieken túlmenően köteles az utasnak az elállás következtében felmerült kárát (ideértve a nem vagyoni kárt is) megtéríteni, kivéve, ha
a) az emberi életet és egészséget, illetve a vagyonbiztonságot veszélyeztető külső körülmény merül fel, amely a szerződés megkötésekor nem volt előre látható és az adott helyzetben elvárható gondossággal nem volt elhárítható, vagy
b) a jelentkezők létszáma a meghirdetett legalacsonyabb résztvevőszámot nem éri el és az utazásszervező elállásáról az utast írásban, az utazás megkezdése előtti 20. napig írásban tájékoztatta.

8. Az utas az utazás megkezdése előtt az utazási szerződéstől írásban tett nyilatkozattal bármikor elállhat. Ha az utas azért áll el, mert az utazás összértékére vetített részvételi díj emelkedésének mértéke meghaladja a 8%-ot, vagy az iroda az utazási szerződésben foglaltakat lényegesen módosítani kívánja, ill. a program lényegesen megváltozott, az utast az előző pontban meghatározott jogosítványok illetik meg.

9. Ha az úti cél vagy az ahhoz vezető útvonal olyan területet érint, amely – az utazási szerződés megkötését követően – a külpolitikáért felelős miniszter által vezetett központi államigazgatási szerv honlapján kifejezetten az “utazásra nem javasolt” utazási célországokat és térségeket megjelölő felsorolásba a jelentkezést követően felvételre kerül, az utazásszervező azonos, vagy magasabb értékű helyettesítő szolgáltatást nyújt. Ha a helyettesítő szolgáltatás az eredetinél alacsonyabb értékű, az utazásszervező a díjkülönbözetet az utasnak megtéríti. Amennyiben az utazásszervező helyettesítő szolgáltatás nyújtására nem képes vagy azt az utas nem fogadja el, az utas az utazás megkezdése előtt az utazási szerződéstől írásban elállhat, ebben az esetben az utazásszervező a befizetett részvételi díjat visszafizeti.

10. Amennyiben az utas a megajánlott részletfizetési lehetőséget választja, az alábbi határidőket kell figyelembe vennie: Előlegként a programár 40%-a kerül befizetésre a megrendeléskor. Az utazás megkezdése előtti 30. napig a fennmaradó összeget, tehát a teljes részvételi díjat kell megfizetni. A fenti határidők elmulasztása esetén az iroda késedelmi kamatot számolhat fel, illetve az utast a 4. pontban említett időhatárok szerinti levonás mellett az utazásból kizárhatja. Csoportos utazások esetében a légitársaságok kiköthetnek azonnali előlegfizetési kötelezettséget, amely összeg vissza nem téríthető. Ilyen esetben az AGRATRAVEL Kft. egyedi részletfizetési konstrukciót kénytelen alkalmazni.

11. Felhívjuk figyelmét, hogy repülővel történő utazás esetén az adott légitársaság utazási feltételei érvényesek, az esetleges késésekért, járat-, ár-, menetrend-, repülőgéptípus-, vagy légitársaság változásért társaságunkat felelősség nem terheli. Ha az utazásszervező az utazás lebonyolítására légitársaságot vesz igénybe, felelősségére a 2005. évi VII. törvénnyel kihirdetett Montreali Egyezmény, a visszautasított beszállás, a légi járatok törlése, vagy hosszú késése esetén a 261/2004. EK rendelet, valamint a légi személyi szállítás szabályairól szóló 25/1999 (II.12.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.

12. Autóbuszos utazás esetén, ha az utazás időtartama alatt technikai okok miatt (műszaki meghibásodás, időjárási-, útviszonyok-, határátlépés…) jelentős késés következik be, ezért irodánkat felelősség nem terheli. Az iroda kötelessége – a lehetőségek figyelembe vétele mellett – megtenni a szükséges intézkedéseket.

13. Az AGRATRAVEL Kft. utazásszervezői tevékenységével kapcsolatos polgári jogi felelősségi szabályok (Ptk. 6:248§) alkalmazása során a sztrájk-, háborús- és politikai konfliktus a közveszély, katasztrófa, terrortámadás, nemzetközi embargó valamint a légitársaságok által egyoldalúan kikötött és érvényesített felelősségi korlátozása a Ptk. 6:248§(1)c. bekezdésbe tartozó olyan lehetetlenülési oknak minősülnek, amelyért egyik fél sem felelős, és mindkét fél érdekkörén kívül merült fel.

14. Az AGRATRAVEL Kft. a szerződésben vállalt szolgáltatások teljesítéséért akkor is felel, ha a szolgáltatást közreműködője vagy közvetítője útján teljesíti, kivéve, ha a nem, vagy hibás teljesítés sem az ő, sem az általa igénybe vett közreműködő magatartására nem vezethető vissza, különösen, ha
a) a szerződés teljesítésében mutatkozó hiányosságok az utas magatartására vezethetők vissza, vagy
b) a hibák olyan harmadik személy magatartására vezethetők vissza, aki az utazási szerződésben vállalt szolgáltatások teljesítésével nincs kapcsolatban, s a hibát az utazási vállalkozó kellő gondossággal sem láthatta előre, illetve azt nem volt képes elhárítani, vagy
c) vis maior esete következett be. Ilyennek minősül az olyan szokatlan, előre nem látható körülmény, amely az AGRATRAVEL Kft. akaratán kívül áll, s amelynek következményeit az utazási vállalkozó a legkörültekintőbb gondosság mellett sem lett volna képes elhárítani.
A b) és c) pontok esetében az AGRATRAVEL Kft. köteles segítséget nyújtani az utasnak, amennyiben nehézségei támadnak.

15. Ha az AGRATRAVEL Kft. az utazást nem a szerződésnek megfelelően teljesíti, köteles a programárat arányosan leszállítani. Nincs mód a részvételi díj leszállítására, ha az utas valamely szolgáltatást saját elhatározásából vagy az érdekkörében felmerült okból nem vett igénybe. Az utazásszervező az utazási szerződés nem teljesítéséből vagy hibás teljesítéséből eredő károkért való felelősségét az elmaradt vagy hibásan teljesített programpont költségének kétszeresében korlátozza.

16. Az utas a hiba felfedezése után haladéktalanul köteles a kifogását az utaskísérővel és a helyszíni szolgáltatóval közölni. A közlés késedelméből eredő kárért az utas felelős. Az utaskísérő köteles közreműködni a kifogásnak a helyszíni szolgáltatónak történő bejelentése során. Az utaskísérő az utas bejelentését köteles jegyzőkönyvbe foglalni és ennek egyik példányát az utasnak átadni. A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell, hogy az utas a panaszát a helyszíni szolgáltatónak is bejelentette. Az utaskísérő köteles az AGRATRAVEL Kft.-t haladéktalanul tájékoztatni, továbbá a szükséges intézkedéseket haladéktalanul megtenni. Utaskísérő hiányában – amennyiben a helyi szolgáltató a panaszt nem orvosolta – az utas azt az utazási irodát köteles tájékoztatni, amelyet az AGRATRAVEL Kft. az általa kiadott részvételi jegyen megjelölt. Az AGRATRAVEL Kft. segítséget nyújt az utasnak, ha annak nehézségei támadnak amiatt, hogy
a) az utazási szerződés hibás teljesítése olyan harmadik személy magatartására vezethető vissza, aki az utazási szerződésben vállalt szolgáltatások teljesítésével nincs kapcsolatban, és a hibát az utazási vállalkozó kellő gondossággal sem láthatta előre, illetve azt nem volt képes elhárítani, vagy
b) vis maior esete következett be.

17. Az utazás során az utasnak felróható okból bekövetkező, a szerződési feltételektől eltérő teljesítés esetén az utas kártérítési igénnyel nem léphet fel.

18. Az utazás során az utas által harmadik személynek okozott kárért az utas közvetlenül tartozik felelősséggel.

19. Az AGRATRAVEL Kft. – az utas megbízása alapján – megköti az Európai Biztosító Zrt. megrendelt módozatú baleset-, betegség- és poggyászbiztosítását. A megjelölt biztosítóval szemben érvényesíteni kívánt kártérítési igény esetén a kárt megfelelően igazolni kell (jegyzőkönyv, feljelentés, stb.). Az utasnak a biztosítás keretében meg nem térült kára tekintetében az R. és a Ptk. szabályai az irányadóak. Az utazás során felmerült kárt az AGRATRAVEL Kft. csoportkísérőjével közölni kell, aki a káreset igazolásához és a kártérítési igény érvényesítéséhez megfelelő segítséget nyújt.

20. Minden általunk szervezett útra ajánlott az Európai Utazási Biztosító Zrt. betegség, baleset- és poggyászbiztosítása. Az általunk szervezett utakra az utast utazásképtelenség esetére (storno biztosítás) az EUB biztosítótársaságnál biztosítja. Ezen szerződés értelmében abban az esetben terjed ki a biztosító kockázatviselése az utazási szerződésben utasként megjelölt természetes személyekre, ha az adott biztosítási termékre vonatkozóan az utazási szerződésben feltűntetett biztosítási díj a foglalással egyidejűleg hiánytalanul megfizetésre került. A Biztosító kockázatviselése utazásképtelenségre vonatkozó biztosítás vonatkozásában az utazási szerződés megkötésével egyidejűleg, de legkorábban a biztosítási díjnak az AGRATRAVEL Kft. vagy megbízottja felé történő megfizetését követően kezdődik meg. Az utazásképtelenségre vonatkozó (storno) biztosítás részét képezik az EUB2014-05BST jelű biztosítási feltételek. Az utazási szerződés feltételeinek elfogadásával egyidejűleg az utazási szerződés szerződője nyilatkozik arról, hogy a biztosítási feltételeket megismerte és az abban foglaltakat magára és az utasokra vonatkozóan kötelezőnek fogadja el. Az utazásképtelenségre vonatkozó biztosítási szerződés feltételei a www.agra.hu honlapon és az Utazásszervező irodájában megtalálhatóak.
Egyéni utazások esetén a repülőjegyekre külön utazásképtelenségre vonatkozó biztosítás köthető. Az AGRATRAVEL Kft. vagyoni biztosítékát nyújtó szervezet neve: Európai Utazási Biztosító Zrt., elérhetősége: Budapest, 1132, Váci út 36-38., telefon/ fax:
452-3580, e-mail: ugyfelszolgalat@eub.hu, honlap: www.eub.hu), kötvényszáma: 27568-KE-01/2011, mely fedezetet nyújt a felmerült károkra és egyéb azzal összefüggő költségekre, az utazási vállalkozások 213/1996 (XII. 23) kormányrendelet szerinti kezesi biztosításának tárgyában, az egész világra hatállyal, és nemzetközi tevékenységre vonatkozik.

21. Az utas poggyászának őrizetéről, felügyeletéről az utazás során saját maga gondoskodik, kivéve, ha azt továbbszállítás vagy megőrzés céljából az AGRATRAVEL vagy megbízottja átvette.

22. Az AGRATRAVEL Kft. jelentkezéskor tájékoztatja az utast arról, hogy az utazáshoz szükséges okmányokat az utas vagy megbízásából az iroda szerzi-e be, tájékoztatja továbbá az egyes adatszolgáltatási határidőkről is, melyek elmulasztása esetén az utazás az utasnak felróható okból meghiúsultnak tekintendő.

23. Az utas az utazás során köteles az utazásra vonatkozó hatályos (útlevél, vízum, vám, deviza, egészségügyi és egyéb) jogszabályokat megtartani. A jogszabályok be nem tartása vagy megszegése miatt keletkezett károk és többletköltségek az utast terhelik. Amennyiben az utas a jogszabályok megsértése miatt nem vehet részt az utazáson, az AGRATRAVEL Kft. jogosult vele szemben a teljes részvételi díjat érvényesíteni. Ha az utas az AGRATRAVEL Kft. munkatársaival, megbízottaival vagy az utastársaival szemben olyan magatartást tanúsít, amely nem egyeztethető össze a szerződés teljesítése során elvárható együttműködési kötelezettséggel, illetve veszélyezteti a program későbbi sikeres lebonyolítását, ezáltal akadályozza vagy korlátozza a többi utas által elvárható pihenés és kikapcsolódás lehetőségét, ez olyan szerződésszegésnek minősül, amelyre tekintettel az AGRATRAVEL Kft. a szerződést azonnali hatállyal felmondhatja. Ebben az esetben az AGRATRAVEL Kft. a felmerült kárának megtérítését követelheti oly módon, mint ha az utas állt volna el a szerződéstől. Az utazás megkezdését követően az AGRATRAVEL Kft. ezt meghaladóan követelheti az utas hazautazásával felmerült többletköltségek megtérítését is.

24. Az AGRATRAVEL Kft. fenntartja a jogát, hogy – kivételesen, indokolt esetben – a tájékoztatóban foglaltaktól eltérjen. A változásokat a szerződés megkötése előtt az utassal közölnie kell, a változásokról való tájékoztatás megtörténtét az utazási szerződésnek tartalmaznia kell.

25. Szerződő felek a szerződésből fakadó, valamint az utazással kapcsolatos minden vitás kérdést megpróbálnak békés úton, tárgyalások révén rendezni, és csak ennek sikertelensége esetén fordulnak bírósághoz, mely viták elbírálására a Pesti Központi Kerületi Bíróság, illetve amennyiben a jogvita elbírálása első fokon megyei bíróság hatáskörébe tartozik, a Fővárosi Bíróság kizárólagos illetékességét kötik ki.

Miért utazzon az Agrával?

Szakértőkkel utazni elsősorban az élményben jelent különbséget. A megélés mélységében óriási eltérés lehet út és út között. Ha igazi társak tudunk lenni az előkészületekben is és kapunk elég időt Önöktől, az utazás dátuma előtt, akkor az alábbi előnyöket jelenti az Agra:

Ár garancia

Ár garancia

Agra szállás garancia

Agra szállás garancia

Szakértő magyar vezető

Szakértő magyar vezető

Biztonság

Biztonság

Prémium kényelem

Prémium kényelem

Extrém program-gazdagság

Extrém program-gazdagság