+36/1 312 53 47 HU | EN

Utazási szerződés

1. Az AGRATRAVEL Kft. által szervezett utazásokra, a felek által kötött eseti Utazási szerződésekben meghatározottakon túl, illetve emellett a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.), az utazási szerződésről szóló 281/2008. (XI.28.) Korm. Rendelet (a továbbiakban: R.), a 2009/LXXVI. törvény a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól, a 213/1996. (XII.23.) Korm. Rendelet (a továbbiakban: Utevr.) az utazásszervező és -közvetítő tevékenységrol, továbbá jelen utazási feltételekben foglaltak az irányadók.

2. Az AGRATRAVEL Kft. (AGRATRAVEL Utazásszervező Kft. – székhely, telephely és levelezési cím: H–1111 Budapest, Bartók Béla út 20. III. emelet, 3. ajtó, telefonszám: +36/1 312 53 47, e-mail: info@agra.hu, honlap: www. agra.hu, a Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróság nyilvántartásában cégjegyzékszám: Cg.01- 09-732280, adószám: 13380333-2-42; Utevr. szerinti nyilvántartásba vételi szám: U-000613) és az Utas között az R. szerinti szerződés (jelen okiratban: Utazási szerződés) a felek között írásban jön létre. Felek közötti írásbeli szerződésnek minősül az is, ha az utazás konkrét feltételeit tartalmazó ajánlatot az Utas írásban elfogadja, az utazást konkrét tartalommal megrendeli vagy ezzel egyenértékű írásbeli nyilatkozatot tesz. Az AGRATRAVEL Kft-t csak az Utazási szerzodés létrejöttét, és amennyiben az Utazási szerződésben előleg fizetése kerül előírásra, az előleg határidőben történő megfizetését követően terhelik kötelezettségek. Az Utazási szerződés valamint annak mellékletei tartalmaznak minden lényeges, valamint jogszabályok által meghatározott rendelkezést, adatot, információt, egyéb tartalmi elemet.
Az utazási szerződés függetlenül attól, hogy az utazási szolgáltatásokat az utas valamely harmadik személy javára rendeli meg, (függetlenül attól, hogy a szerződő fél rendelkezik –e a harmadik személy részéről felhatalmazással) , az utazási szerződés az AGRATRAVEL Kft. és az utazási szerződést aláíró személy között jön létre. Amennyiben az utas az Utazási szerződést a saját nevében, de más javára köti, a szerződésben vállalt kötelezettségek az aláírót terhelik és a jogok a harmadik személyt illetik meg.

3. Az adott utazás idotartamát, az egyes részszolgáltatások meghatározását és minőségét az AGRATRAVEL Kft. által az adott utazásra vonatkozóan kiadott utazási ajánlat és tájékoztató tartalmazza. Az utazási ajánlatban, a részletes utazási programban és az utastájékoztatóban foglaltak az Utazási szerződés elválaszthatatlan részét képezik, különös tekintettel a részvételi díjban benne foglalt programokra és a részvételi díjban nem szereplő külön felszámításra kerülő díjakra. A szerződésben szereplő utazási ajánlatban történő változásról az AGRATRAVEL Kft. írásban köteles tájékoztatni az utast. Az AGRATRAVEL Kft. azonban fenntartja a jogot arra, hogy az utazás programját és/vagy a korábban lekötött szolgáltatásokat időközben módosítsa amennyiben az utazással érintett országokban, helyszíneken, illetve lekötött szolgáltatásokat nyújtó szolgáltatóknál bekövetkezett előre nem látható változások miatt az utazás illetve lényeges pontjai megvalósításának érdekében szükséges, vagy azt az AGRATRAVEL Kft. szükségesnek tartja. Ezen módosítások miatti rendkívüli költségeket, amennyiben azok jelen szerzodés 5. pontjában felsorolt költségkategóriákba tartoznak, az utas viseli, továbbá az utas nem léphet fel igénnyel az AGRATRAVEL Kft-vel szemben a módosítás miatt, az AGRATRAVEL Kft. kizárja kárfelelősségét ezen esetekben, ezen módosítások nem minősülnek hibás teljesítésnek.

4. Az utas az utazás megrendelésével egyidejuleg részvételi díj előleget, valamint az útlemondási biztosítás díját köteles megfizetni. A fizetendo részvételi díj előleg az Utazási szerződés alapján fizetendő, kedvezmények nélküli részvételi díj 40%-a. Az Utazási szerződés az előleg és az útlemondási biztosítás díjának megfizetésével lép hatályba, és az utas hatálybalépéskor kerül felvételre az utaslétszámba. A megfizetett előleg és útlemondási biztosítási díj garantálja, hogy az ily módon lefoglalt helyeket, szolgáltatásokat az utazási iroda más utasnak nem értékesíti. A teljes programár és a megrendelt kapcsolódó szolgáltatások teljes díja megfizetésének határideje az utazás megkezdése előtt 30 nappal esedékes (kivéve, ha az utazás jellegénél fogva a külföldi közremuködővel kötött szerződés alapján igazoltan, ennél korábbi teljesítésre van szükség). Ha az utas a szerződéstol legkésőbb az utazás megkezdése előtt 61 nappal eláll, akkor a teljes befizetett részvételi díjösszeget visszakapja. Ha az utas a saját érdekkörében felmerült okból áll el, köteles az utazásszervezőnek a részvételi díj százalékában kifejezett bánatpénzt fizetni az alábbiak szerint: az utazás megkezdését megeloző 60–35 nap, szálláshely (apartman) igénybevétele esetén 60 - 45 nap közötti elállás esetén a teljes részvételi összegre vetített 10%-át; 35 (illetve szálláshely igénybevétele esetén 45)–16 nap közötti elállás esetén a teljes részvételi összegre vetített 70%-át; 15–0 nap közötti elállás esetén a teljes részvételi összegre vetített 100 %-át. Ha az utazási szerződés az utazás megkezdése elott 60 napon belül kerül megkötésre, az utast elállása esetén ugyanezen fizetési kötelezettség terheli, ugyanezen határidők figyelembevételével. Az Utazási szerződésben 60 napnál korábbi határidő az utas elállására csak akkor határozható meg, ha a külföldi közremuködő az elállásra 60 napnál korábbi határidőt kötött ki.

5. Meghirdetett áraink EURO/HUF 320, USD/HUF 305 árfolyamig érvényesek. Az utazás konkrét díját, költségét felek az Utazási szerződésben rögzítik. Az AGRATRAVEL Kft. fenntartja a jogot, hogy mind a meghirdetett, mind az Utazási szerződésben meghatározott árak esetében azokat egyoldalúan módosítsa illetve a vele szemben érvényesített költségnövekedést az utasra áthárítsa. Az Utazási szerződés megkötése utána a részvételi díj legkésőbb az utazást megelozo 20. napig kizárólag: i) a közlekedési, szállítási költségek bármilyen okból történő növekedése (különösen: üzemanyagköltség növekedés, repülőjegy árának változása); ii) illetékek, továbbá az egyes szolgáltatásokat érintő adók változása; iii) a külföldi szolgáltatóval kötött szerződésben szereplő deviza forintárfolyamának időközi változása miatt módosítható, a költségnövekedés arányában. A díjemelés indokát és mértékét az iroda az utassal írásban közli.

6. Az utas jogosult legalább 30 (harminc) nappal az utazás tervezett indulása előtt az utazási szerződésben megjelölt utazásban való részvétel jogát, saját költségére, harmadik személyre átruházni, és köteles erről írásban az AGRATRAVEL Kft –t egy munkanapon belül értesíteni. Az értesítés elmulasztásának, vagy késedelmes teljesítésének minden következményét és költségét az utas köteles viselni. Az átruházást követően az Utazási szerződésbol eredő további kötelezettségek teljesítéséért, valamint az átruházásból fakadó igazolt többletköltség megfizetéséért az utas (átruházó) és az átvevő (új utas) egyetemlegesen felel. Az utas azonban csak olyan személyre ruházhatja át az utazásban való részvétel jogát, aki megfelel az utazási szerződésben meghatározott utazási feltételeknek. Abban az esetben, ha az utazás célországába való belépéshez vízumra van szükség, az átruházás és az AGRATRAVEL Kft . erről való értesítése legkésőbb olyan időpontban történhet meg, hogy a vízum megszerzéséhez és a repülőjegy átírásához a még hátralévő idő elegendő legyen. Az utas köteles ebben az esetben az átruházás előtt ezen kérdésekről az AGRATRAVEL Kft –től tájékoztatást kérni, amely kötelezettség elmulasztásából, vagy késedelmes teljesítéséből eredő minden következményt az utas visel. Amennyiben a vízum megszerzésére, és/vagy a repülőjegy megszerzésére/átíratására a hátralévo idő már nem elég, erről az AGRATRAVEL Kft. tájékoztatja az utast, és ebben az esetben az átruházáshoz az AGRATRAVEL Kft. nem járul hozzá. Az utas tudomásul veszi, hogy a szerződéses joga fentiek szerinti átruházása esetén, amennyiben az utazáshoz részére egyén repülőjegy igénylés történt (tehát nem csoportos repülőjegyrol van szó), az új utas részére az átruházáskor aktuális áron új repülőjegyet kell vásárolni, melynek költségei, valamint az átruházásból eredő egyéb esetleges költségek megfizetése, veszteségek viselése az utast terhelik.

7. Az AGRATRAVEL Kft. legkésőbb az utazás megkezdése előtt 20 nappal írásban tett nyilatkozattal elállhat az utazási szerződéstol. Arra az esetre, ha az AGRATRAVEL Kft. nem az utas érdekkörében felmerült okból áll el az utazási szerződéstol, az utazási szerződésrol szóló 281/2008. (XI.28.) Kormányrendelet 9. §-ben foglaltak az irányadók.

8. Az utas az utazás megkezdése előtt az utazási szerződéstol írásban tett nyilatkozattal bármikor elállhat, azonban meg kell fizetni az AGRATRAVEL Kft. részére az arányos munkadíjat, és felmerült költségeket. Ha az utas azért áll el, mert az utazás összértékére vetített részvételi díj emelkedésének mértéke meghaladja a 8%-ot, vagy az iroda az utazási szerződésben foglaltakat lényegesen módosítani kívánja, ill. a program lényegesen megváltozott, az utast az előző pontban hivatkozott jogszabályhely szerinti jogosítványok illetik meg.

9. Ha az úti cél vagy az ahhoz vezető útvonal olyan területet érint, amely – az utazási szerzodés megkötését követoen – a külpolitikáért felelős miniszter által vezetett központi államigazgatási szerv honlapján kifejezetten az “utazásra nem javasolt” utazási célországokat és térségeket megjelölő felsorolásba a jelentkezést követően felvételre kerül, az utazásszervező azonos, vagy magasabb értékű helyettesítő szolgáltatást nyújt. Ha a helyettesítő szolgáltatás az eredetinél alacsonyabb értékű, az utazásszervező a díjkülönbözetet az utasnak megtéríti. Amennyiben az utazásszervező helyettesítő szolgáltatás nyújtására nem képes vagy azt az utas nem fogadja el, az utas az utazás megkezdése előtt az utazási szerződéstől írásban elállhat, ebben az esetben az utazásszervező a befizetett részvételi díjat visszafizeti.

10. Amennyiben az utas a megajánlott részletfizetési lehetőséget választja, az alábbi határidőket kell figyelembe vennie: Előlegként a programár 40%-a kerül befizetésre a megrendelő beérkezését követő 8 munkanapon belül. Az utazás megkezdése elotti 30. napig a fennmaradó összeget, tehát a teljes részvételi díjat kell megfizetni. A fenti határidők elmulasztása esetén az iroda a Ptk. szerinti késedelmi kamatot számíthat fel, illetve az utast a 4. pontban említett időhatárok szerinti bánatpénz levonása mellett az utazásból kizárhatja (rendkívüli elállás). Csoportos utazások esetében a légitársaságok kiköthetnek azonnali elolegfizetési kötelezettséget, amely összeg vissza nem téríthető. Ilyen esetben az AGRATRAVEL Kft. egyedi részletfizetési konstrukciót kénytelen alkalmazni.

11. Az utas tudomásul veszi, hogy repülővel történő utazás esetén az adott légitársaság utazási feltételei érvényesek, az esetleges késésekért, járat-, ár-, menetrend-, repülogéptípus-, vagy légitársaság változásért az AGRATRAVEL Kft –t felelősség nem terheli. Ha az AGRATRAVEL Kft . az utazás lebonyolítására légitársaságot vesz igénybe, felelősségére a 2005. évi VII. törvénnyel kihirdetett Montreali Egyezmény, a visszautasított beszállás, a légi járatok törlése, vagy hosszú késése esetén a 261/2004. EK rendelet, valamint a légi személyi szállítás szabályairól szóló 25/1999 (II.12.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók. Az utas tudomásul veszi, hogy az AGRATRAVEL Kft. a repülőjegy, és utazási csomag megvásárlásával a repülőgépen ülésfoglalást nem tudja garantálni, csak kategóriát (foglalási osztályt), így az utasok ülésfoglalásra vonatkozó kéréseit az AGRATRAVEL Kft. nem köteles teljesíteni.

12. Autóbuszos utazás esetén, ha az utazás időtartama alatt közlekedési, vagy technikai okok miatt (műszaki meghibásodás, időjárási-, útviszonyok-, határátlépés…) jelentős késés következik be, ezért az AGRATRAVEL Kft. nem tehető felelossé. Ilyen helyzetekben az AGRATRAVEL Kft., amennyiben erről tudomása, és a helyzetre lehetősége van ráhatni, minden szükséges intézkedést megtesz az akadály elhárítása érdekében.

13. A szolgáltatás lehetetlenülése esetén az AGRATRAVEL Kft. utazásszervezői tevékenységével kapcsolatos polgári jogi felelősségi szabályok (Ptk. 6:248§) alkalmazása során a vis maior helyzetek, így különösen a sztrájk-, háborús- és politikai konfliktus a közveszély, katasztrófa, terrortámadás, nemzetközi embargó valamint a légitársaságok által egyoldalúan kikötött és érvényesített felelősségi korlátozása a Ptk. 6:248§(1)c. bekezdésbe tartozó olyan lehetetlenülési oknak minősülnek, amelyért egyik fél sem felelős, és mindkét fél érdekkörén kívül merül fel. Így felek az ilyen esetekben a a hivatkozott jogszabályhely szerint kötelesek elszámolni egymással, melynek értelmében az AGRATRAVEL Kft-t az elvégzett munka és költségei fejében a díj arányos része illeti meg.

14. Az AGRATRAVEL Kft. a nem-, illetve hibás teljesítésért való felelősségét kizárja minden olyan esetben, ha a nem teljesítés, illetve a hibás teljesítés sem az ő sem az általa igénybe vett közremuködő magatartására nem vezethető vissza, különösen ha: , a) a szerződés teljesítésében mutatkozó hiányosságok az utas magatartására vezethetők vissza, vagy b) a hibák olyan harmadik személy magatartására vezethetők vissza, aki az utazási szerződésben vállalt szolgáltatások teljesítésével nincs kapcsolatban, és a hibát az utazási vállalkozó ésszerű elvárhatóság mellett sem volt képes elhárítani, vagy c) vis maior esetén. A fenti b) és c) pontok esetében az AGRATRAVEL Kft. köteles segítséget nyújtani az utasnak, amennyiben nehézségei támadnak.

15. Nincs mód a részvételi díj leszállítására, ha az utas valamely szolgáltatást saját elhatározásából vagy az érdekkörében felmerült okból nem vett igénybe. Az utazásszervező az utazási szerződés nem teljesítésébol vagy hibás teljesítésébol eredő károkért való felelősségét (beleértve a sérelemdíjat is) az elmaradt vagy hibásan teljesített programpont költségének kétszeresében korlátozza.

16. Az utas az AGRATRAVEL Kft. hibás teljesítése esetén, a hiba felfedezése után haladéktalanul köteles a kifogását az utaskísérővel, annak hiányában a helyszíni szolgáltatóval közölni. A közlés késedelméből eredő kárért az utas felelős. Az utaskísérő köteles közreműködni a kifogásnak a helyszíni szolgáltatónak történő bejelentése során. Az utaskísérő az utas bejelentését köteles jegyzőkönyvbe foglalni és ennek egyik példányát az utasnak átadni. A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell, hogy az utas a panaszát a helyszíni szolgáltatónak is bejelentette. Az utaskísérő köteles az AGRATRAVEL Kft-t haladéktalanul tájékoztatni, továbbá a szükséges intézkedéseket haladéktalanul megtenni. Utaskísérő hiányában – amennyiben a helyi szolgáltató a panaszt nem orvosolta – az utas azt az utazási irodát köteles tájékoztatni, amelyet az AGRATRAVEL Kft. az általa kiadott részvételi jegyen megjelölt.

17. Az utazás során az utasnak felróható okból bekövetkező, a szerződési feltételektől eltérő teljesítés esetén az utas kártérítési igénnyel nem léphet fel.

18. Az utazás során az utas által harmadik személynek okozott kárért az utas közvetlenül tartozik felelősséggel.

19. Az AGRATRAVEL Kft. – az utas megbízása alapján – megköti az Colonnade Insurance S.A. Magyarországi Fióktelepe megrendelt módozatú baleset-, betegség- és poggyászbiztosítását. A megjelölt biztosítóval szemben érvényesíteni kívánt kártérítési igény esetén a kárt megfelelően igazolni kell (jegyzőkönyv, feljelentés, stb.). Az utasnak a biztosítás keretében meg nem térült kára tekintetében az R. és a Ptk. szabályai az irányadóak. Az utazás során felmerült kárt az AGRATRAVEL Kft. csoportkísérőjével közölni kell, aki az utas felkérése esetén a káreset igazolásához és a kártérítési igény érvényesítéséhez megfelelő segítséget nyújt.

20. Az utas érdekkörébe tartozó kérdés, hogy gondoskodjon az utazásra (is) érvényes betegség-, baleset-, és poggyászbiztosítás meglétéről. Amennyiben az utas nem rendelkezik a fentiek szerinti megfelelő biztosítással, minden ebbol eredő kárt, jogkövetkezményt maga visel. Minden általunk szervezett útra ajánlott az Colonnade Insurance S.A. Magyarországi Fióktelepének a betegség, baleset- és poggyászbiztosítása. Az általunk szervezett utakra az utast utazásképtelenség esetére (storno biztosítás) a Colonnade biztosítja. Ezen szerződés értelmében abban az esetben terjed ki a biztosító kockázatviselése az utazási szerződésben utasként megjelölt természetes személyekre, ha az adott biztosítási termékre vonatkozóan az utazási szerzodésben feltűntetett biztosítási díj a foglalással egyidejűleg hiánytalanul megfizetésre került. A Biztosító kockázatviselése utazásképtelenségre vonatkozó biztosítás vonatkozásában az utazási szerződés megkötésével egyidejűleg, de legkorábban a biztosítási díjnak az AGRATRAVEL Kft. vagy megbízottja felé történő megfizetését követően kezdodik meg. Az utazásképtelenségre vonatkozó (storno) biztosítás részét képezik a Kalkulált útlemondási biztosítási szabályzat biztosítási feltételei. Az utazási szerződés feltételeinek elfogadásával egyidejűleg az utazási szerződés szerződője nyilatkozik arról, hogy a biztosítási feltételeket megismerte és az abban foglaltakat magára és az utasokra vonatkozóan kötelezőnek fogadja el. Az utazásképtelenségre vonatkozó biztosítási szerződés feltételei a www.agra.hu honlapon és az Utazásszervező irodájában megtalálhatóak. Egyéni utazások esetén a repülőjegyekre külön utazásképtelenségre vonatkozó biztosítás köthető. Az AGRATRAVEL Kft. vagyoni biztosítékát nyújtó szervezet neve: Colonnade Insurance S.A. Magyarországi Fióktelepe., elérhetősége: (1143 Budapest, Stefánia út 51.; telefonszáma: (06 -1) 460-1400, levelezési címe: 1143 Budapest, Stefánia út 51.), kötvényszáma: VBB/2017/287, mely fedezetet nyújt a felmerült károkra és egyéb azzal összefüggő költségekre, az utazási vállalkozások 213/1996 (XII. 23) kormányrendelet szerinti kezesi biztosításának tárgyában, az egész világra hatállyal, és nemzetközi tevékenységre vonatkozik.

21. Az utas poggyászának őrizetérol, felügyeletéről az utazás során saját maga gondoskodik, kivéve, ha azt továbbszállítás vagy megorzés céljából az AGRATRAVEL Kft. vagy megbízottja írásbeli átvételi igazolással átvette.

22. Az AGRATRAVEL Kft. jelentkezéskor tájékoztatja az utast arról, hogy az utazáshoz szükséges okmányokat az utas vagy megbízásából az iroda szerzi-e be, tájékoztatja továbbá az egyes adatszolgáltatási határidőkről is, melyek elmulasztása esetén az utazás az utasnak felróható okból meghiúsultnak tekintendő.

23. Az utas az utazás során köteles az utazásra vonatkozó hatályos magyar, és az utazásal érintett országok által előírt jogszabályi előírásokról kellő időben előre tájékozódni és azokat betartani (különösen: útlevélre, annak érvényességi idejére, vízumra, vámra, devizára, vonatkozó, valamint egészségügyi és egyéb szabályokat) Az utas felelősségi körébe tartozik különösen, hogy az utazáskor rendelkezzen olyan útlevéllel, egyéb kiutazási okmánnyal, amelynek érvényességi ideje az utazás megkezdésének napjától számítottan legalább fél év, vagy amennyiben az adott, utazással érintett országban ennél hosszabb az előírt érvényességi idő, akkor ennek megfelelő érvényességu kiutazási okmányokkal. A jogszabályok, előírások be nem tartása vagy megszegése miatt keletkezett károk és többletköltségek az utast terhelik. Amennyiben az utas a jogszabályok egyéb előírások megsértése miatt nem vehet részt az utazáson, az AGRATRAVEL Kft. jogosult vele szemben a teljes részvételi díjat érvényesíteni, mint meghiúsulási kötbért. Ha az utas az AGRATRAVEL Kft. munkatársaival, megbízottaival vagy az utastársaival szemben olyan magatartást tanúsít, amely nem egyeztethető össze a szerződés teljesítése során elvárható együttmuködési kötelezettséggel, illetve veszélyezteti a program későbbi sikeres lebonyolítását, ezáltal akadályozza vagy korlátozza a többi utas által elvárható pihenés és kikapcsolódás lehetőségét, ez olyan szerződésszegésnek minősül, amelyre tekintettel az AGRATRAVEL Kft. a szerződést azonnali hatállyal felmondhatja, az utast az utazásból kizárhatja. Ebben az esetben az AGRATRAVEL Kft. a felmerült kárának megtérítését követelheti oly módon, mint ha az utas állt volna el a szerződéstol. Az utazás megkezdését követoen az AGRATRAVEL Kft. ezt meghaladóan követelheti (és az utas köteles megtéríteni) az utas hazautazásával felmerült többletköltségeket, valamint esetlegesen a többi utas részéről, az AGRATRAVEL Kft-vel szemben, az utazásból kizárt utas magatartásával összefüggésben érvényesített igényeket, mint felmerült további kárt is.

24. Az AGRATRAVEL Kft. fenntartja a jogát, hogy – kivételesen, indokolt esetben – a tájékoztatóban foglaltaktól eltérjen. A változásokat a szerződés megkötése előtt az utassal közölnie kell, a változásokról való tájékoztatás megtörténtét az utazási szerződésnek tartalmaznia kell.

25. Az utas tudomásul veszi, hogy az utazás ideje alatt, az utaskísérő által nyújtott idegenvezetés során elhangzottak szerzői jogvédelem alatt állnak, az idegenvezetés tartalma az AGRATRAVEL Kft. szellemi tulajdonát képezi, írásbeli, kifejezett hozzájárulása nélkül üzleti módon nem használható fel.

26. Szerződő felek a szerződésbol fakadó, valamint az utazással kapcsolatos minden vitás kérdést megpróbálnak békés úton, tárgyalások révén rendezni, és csak ennek sikertelensége esetén fordulnak bírósághoz, mely viták elbírálására a Budai Központi Kerületi Bíróság, illetve amennyiben a jogvita elbírálása első fokon megyei bíróság hatáskörébe tartozik, a Budapest Környéki Törvényszék kizárólagos illetékességét kötik ki.

Miért utazzon az Agrával?

Szakértőkkel utazni elsősorban az élményben jelent különbséget. A megélés mélységében óriási eltérés lehet út és út között. Ha igazi társak tudunk lenni az előkészületekben is és kapunk elég időt Önöktől, az utazás dátuma előtt, akkor az alábbi előnyöket jelenti az Agra:

Ár garancia

Ár garancia

Agra szállás garancia

Agra szállás garancia

Szakértő magyar vezető

Szakértő magyar vezető

Biztonság

Biztonság

Prémium kényelem

Prémium kényelem

Extrém program-gazdagság

Extrém program-gazdagság

katalógus letöltése (PDF, 15 MByte)